HTML

<div class="fb-like" data-href="http://zugkert.blog.hu/" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>

ZUG- Zuglói Közösségi Kert

Friss topikok

 • Zuglói Közösségi Kert: Kedves Tankred9! Zuglói fiatalokban merült fel a közösségi kert ötlete, melynek pozitív volt a fo... (2013.05.16. 18:25) Péntek esti fórum
 • Zuglói Közösségi Kert: Kedves Tankred9! Zuglói fiatalokban merült fel a közösségi kert ötlete, melynek pozitív volt a fo... (2013.05.16. 18:25) Májusi piknik
 • mileszebbol.blogspot.com: Én is szívesen csatlakoznék hozzátok! Kerepesi Róna saroknál lakunk! (2013.02.04. 10:45) ÖSSZEFOGLALÓ – TEREPBEJÁRÁS – 2013. január 19., szombat

Májusi piknik

2013.05.16. 10:35 Zuglói Közösségi Kert

majusi_piknik_1368693304.jpg_766x960

Kedves Érdeklődők!

Sok szeretettel meghívunk benneteket a 2013. 05. 25-én 15 órakor kezdődő piknikünkre, amire sok érdekes programmal készülünk.

https://www.facebook.com/events/520011171370150/

 

Számítunk rátok, gyertek :)

2 komment

Címkék: kert piknik közösségi kert

A közösségi kert és pihenőpark vázlatterve

2013.05.16. 10:22 Zuglói Közösségi Kert

latvanyterv_1368692361.jpg_960x678

Terveink szerint így fog kinézni a Zuglói közösségi kert és pihenőpark.

Reméljük nektek is tetszik :)

https://www.facebook.com/ZUGkert

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: kert közösségi kert vázlat terv

A kertészkedéshez szükséges dokumentumok

2013.05.16. 10:15 Zuglói Közösségi Kert

Kedves Érdeklődők!


Az alábbi két linken olvashatjátok a leendő közösségi kert házirendjét és a kerthasználati szerződést.

http://zugkert.blog.hu/2013/05/16/hazirend_zugloi_kozossegi_kert_724

 http://zugkert.blog.hu/2013/05/16/kerthasznalati_szerzodes

http://zugkert.blog.hu/2013/05/16/kertszabalyzat

 

Várunk Titeket május 25-én a következő piknikünkre (https://www.facebook.com/events/520011171370150/ ) ahol feltehetitek a kérdéseiteket, és sok érdekes programon vehettek részt.

Mi már nagyon készülünk :)

Szólj hozzá!

Címkék: kert dokumentumok zugkert

Kertszabályzat

2013.05.16. 10:07 Zuglói Közösségi Kert

K E R T S Z A B Á L Y Z AT

 

 

A közösségi kert használatbavételére és használatára vonatkozó alapszabályok

 

 

I.) Közösségi Kert használatbavételének rendje

 

 

(1) A ZUG Zuglói Közösségi Kertekért Egyesület  (Együttműködési Megállapodásban Együttműködő Partner, míg a használati szerződésben Használatba Adó) a parcella művelésre jelentkezőkről nyilvántartást (várólista) vezet.

 

 

(2) A parcella művelésére kizárólag írásban lehet jelentkezni az Együttműködő Partnernél/Használatba Adónál. A parcella művelésének feltétele a Budapest XIV: kerületi bejelentett lakóhely. A parcellaigény bejelentésének határideje a Közösségi Kert (továbbiakban: Kert) megnyitása előtt 2013. .. … A Kert megnyitása után a jelentkezés folyamatos, az igények kielégítése a szabad parcellák függvényében történik.

 

 

(3) Megnyitásának évében a Kertben található parcellák a kerületi lakhellyel rendelkező, a parcella igénylési kérelmet a megadott határidőig írásban benyújtott személyek között nyilvános sorsolás útján kerülnek kiosztásra.. Csak az a jelentkező kaphat parcellát, aki a sorsoláson személyesen megjelenik és a használati szerződést a sorsolást követően azonnal megköti, továbbá az esedékes parcellahasználat díját az előírtak szerint megfizeti.

 

 

(4) Együttműködő Partner/Használatba Adó fenntart magának 10 parcellát, melyet a Kert kialakításában aktívan közreműködők között oszt ki.

 

 

(5) Együttműködő Partner/Használatba Adó közösségépítési, oktatási célból még további egy parcellát fenntart.

 

 

(6) A Kert használatára a Kerthasználó a használati szerződés megkötésével válik jogosulttá. A használati szerződés az aláírás napján lép hatályba és egy éves határozott időre szól. Az egy éves határozott idő letelte után a szerződés évente meghosszabbítható, melyre vonatkozó igényt Együttműködő partner/Használatba Adó felé írásban kell bejelenteni. Amennyiben Kerthasználó az általa művelt parcellát egy év után is művelni kívánja, őt a parcellára  vonatkozóan minden jelentkezőt megillető előjog illeti meg abban az esetben, ha a parcella művelhetőségének feltétele (azaz a kerületi lakóhely) továbbra is fennáll.

 

 

(7) Ha az egy éves határozott idő leteltét követően Kerthasználó nem kívánja a parcellát tovább művelni, Együttműködő Partner/Használatba Adó a várólistán szereplő személyek közül választ újabb Kerthasználót. Mindaddig, amíg a várólistán szerepel olyan személy, aki parcella igénylési kérelmét még a Kert megnyitása előtt adta le (… dátumig), addig a megüresedett parcellára vonatkozóan továbbra is sorsolás útján kerül kiválasztásra az új Kerthasználó. Amennyiben ilyen személy már nem szerepel a várólistán, a parcella használatára a nyilvántartásba legkorábban regisztrált személlyel kell szerződést kötni.     

 

 

(8) A várólistán szereplő jelentkezők abban az esetben, ha a használati szerződés bármely okból kifolyólag megszűnik,  jogosultak év közben is parcellahasználati szerződés megkötésére a fentiek figyelembevételével.

 

 

(9) Várólistán szereplő jelentkező hiányában Együttműködő Partner/Használatba Adó jogosult az üres parcellahelyet a Kert hirdetőfelületein meghirdetni.

 

 

 

 

 

II.) Kerthasználat:

 

 

(1) A Kert elsődleges célja a saját szükségletet meg nem haladó mértékű kisparcellás kertművelés.

 

(2) A Kert egész területén nem ültethető sem mérgező, sem kábítószernek minősülő növény.

 

(3) A Kertben a parcellákat az ökológiai gazdálkodás elvei és gyakorlata szerint kell művelni.

 

(4) Egyetlen parcella sem maradhat parlagon, egy kerthasználó csak egy parcellát művelhet,

 

(5) A Kert használatának további szabályait a Házirend tartalmazza.

 

 

Budapest, 2013. …………………..

 

 

 

 

.......................................................................................                               ..........................................................

Önkormányzat                                                                                                ZUG     Egyesület

képv: polgármester                                                                                                     elnök

Szólj hozzá!

Kerthasználati szerződés

2013.05.16. 10:00 Zuglói Közösségi Kert

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Jelen használati jogot alapító szerződés (a „Használati Szerződés”) az alulírott helyen és napon, a

(1)  ZUG Közösségi Kertekért Egyesület (székhely: ................., nyilvántartásba vételt elrendelő végzés kelte és száma: ………………………………..,nyilvántartási száma: ……………………………….., adószáma: ………………………………, pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………; email: ………………………………..; telefon: ………………………………..) mint Használatba Adó (a „Használatba Adó”) és

(2)  ……………………………….. (név) (lakcím:  ………………………………..; lakcímkártya száma: ………………………………..; születési hely és idő:  ………………………………..; anyja neve:  ………………………………..; személyi igazolvány szám:  ……………………………….; email: ………………………………..; telefon: ………………………………..) mint kerthasználó (a „Kerthasználó”) (a Használatba Adó és Kerthasználó együttesen a „Felek”)

között jött létre.

Preambulum

Használatba Adó tájékoztatása alapján Kerthasználó tisztában van azzal, hogy Használatba Adó jelen szerződés megkötésére a Budapest XIV, kerület Zugló Önkormányzattal (továbbiakban Önkormányzat) a 2012. ………………. kötött Együttműködési megállapodás (továbbiakban: Együttműködési megállapodás) alapján jogosult. Kerthasználó kijelenti, hogy az Együttműködési megállapodás tartalmát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. A Használatba Adó használatba adja, a Kerthasználó pedig használatába veszi a Budapest, XIV. kerület, [helyrajzi szám]-ú ingatlan, természetben a Budapest [cím] alatt található közösségi kert (a „Kert”) 1 darab parcelláját (a „Parcella”) a jelen Használati Szerződésben és a Kertszabályzatban, valamint a Házirendben meghatározott feltételek szerint. A Parcella a jelen Használati Szerződés 1. sz. mellékletét képező kertterven ...... számmal került behatárolásra.
 2. A Felek kijelentik, hogy a Használati Szerződés célja a Kerthasználó által végzett kisparcellás művelés. A használat jogánál fogva a Kerthasználó jogosult a Parcellát a saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használni és hasznait szedni.
 3. A Kerthasználó kijelenti, hogy abban a kerületben, amelyben a Kert található, lakóhellyel rendelkezik. A Kerthasználó jelen Használati Szerződés aláírásával a kerületi lakóhelyet lakcímkártyával igazolja.
 4. A Használati Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. A Használati Szerződés időtartama a hatálybalépéstől számított 1 (egy) év, mely évente meghosszabbítható, melyre vonatkozó igényét Kerthasználó a Szerződés lejárta előtt 8 nappal írásban jelzi Használatba Adónak.
 5. A Kerthasználó nem jogosult a Parcella használatát harmadik személynek tartósan átengedni a Használatba Adó előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Kerthasználó a Parcellán bármilyen átalakítást, nem a felújítás, fenntartás, karbantartás körébe tartozó építési munkát kizárólag a Használatba Adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.
 6. A Kerthasználó jogosult a Kert közös használatban álló területeit más kerthasználókkal közösen használni a Parcella rendeltetésszerű használata által indokolt mértékig,
 7. A Kerthasználó kijelenti, hogy a jelen Használati Szerződés 2. számú mellékletét képező Kertszabályzatot, és a 3. számú mellékletet képező Házirendet elolvasta és annak rendelkezéseivel egyetért, azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kerthasználó vállalja, hogy a Kertszabályzatot és a Házirendet a Használati Szerződés időtartama alatt betartja. A Kerthasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Kertszabályzat és a Házirend rendelkezéseinek be nem tartása a Használati Szerződés azonnali hatályú megszűnésével járhat.
 8. A Használatba Adó és az Önkormányzat az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Parcella, illetve a Kert használatát bármikor jogosult ellenőrizni, a Kerthasználó szükségtelen zavarása nélkül.
 9. A Használatba Adó nem vállal felelősséget a Kerthasználó birtokában levő vagy a Parcellába bevitt eszközökben vagy egyéb vagyontárgyakban harmadik személy vagy bármilyen, a Használatba Adó érdekkörén kívül eső körülmény által okozott kárért (pl. lopás) (beleértve, de nem kizárólag (i) vis maior (ii) működési zavarok, műszaki hibák vagy a közművek ellátásának ingadozásai).

10. A Kerthasználó köteles azonnal értesíteni a Használatba Adót az általa a Parcellában vagy annak bármely részében okozott bármilyen kárról. A Kerthasználó felelős az ilyen értesítés elmaradásából vagy késleltetéséből adódó valamennyi kárért. A Kerthasználó köteles minden tőle ésszerűen elvárhatót megtenni a kár mérséklése érdekében. A Kerthasználó köteles azonnal értesíteni a Használatba Adót minden a Parcella, illetve a Kert bármely részében, keletkezett egyéb kárról, amelyről a Kerthasználó tudomást szerez.

11. A használat éves díja 12 000 forint (azaz tizenkét-ezer forint), melyet a Kerthasználó évente előre köteles megfizetni, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hó 30. napjáig. Az első éves használati díj megfizetésének határideje a jelen Használati Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) naptári nap. A használati díj megfizetésének módja készpénzfizetés vagy banki átutalás a Használatba Adó fent meghatározott pénzforgalmi számlájára. Lehetőség van az éves díjat két részletben is megfizetni. Az első részletet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hó 30. napjáig, illetve a jelen Használati Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) naptári napig  míg a második részletet tárgyév június 30. napjáig, illetve a jelen Használati Szerződés megkötését követő 180. (száznyolcvanadik) naptári napig kell megfizetni. A Kerthasználók által befizetett éves díj a kert és az ZUG Közösségi Kertekért Egyesület működésével összefüggésben használható fel.

12. A Kerthasználó jelen Használati Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Használatba Adó a jelen Használati Szerződésben foglalt személyes adatait kiadja annak a harmadik személynek, amellyel kötött szerződés alapján a Használatba Adó jogosult a Kertet, illetve a Parcellát használatba adni. A Kerthasználó a jelen Használati Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Használatba Adó közölte vele, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul és hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást teljes körűen megadta. Az adatkezelés célja, hogy az adott ingatlan felett rendelkezni jogosult személy meggyőződhessen arról, hogy az ingatlant mely személyek használják.

13. A Felek megállapodnak abban, hogy a Használati Szerződés alapján létrejövő használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, ehhez a Használatba Adó engedélyt sem jelen Használati Szerződés aláírásakor, sem később nem jogosult adni, valamint nem szavatolja azt, hogy olyan harmadik személy, akinek a Kerten bármilyen jogosultsága áll fenn, a fenti bejegyzési engedélyt megadja.

14. Jelen megállapodás megszűnik:

           -felek közös megegyezése esetén,

           -határozott idő leteltével, amennyiben a Felek a szerződést nem hosszabbítják meg,

           -együttműködési megállapodás megszűnésével, a megállapodás megszűnése napján.

           -Rendkívüli felmondással (ilyen pl. a 15. pont)

15. A Használatba Adó jogosult a jelen Használati Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Kerthasználó a jelen Használati Szerződés, a Házirend, vagy a Kertszabályzat rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás előtt a Használatba Adó köteles megfelelő határidőt biztosítva a Kerthasználót a szerződésszerű magatartásra felszólítani, kivéve, ha a szerződésszegés rendkívül súlyos mértékű vagy a felszólítástól eredmény nem várható. Az azonnali hatályú felmondás esetén az év hátralévő részével arányos használati díj nem jár vissza.

16. A jelen Használati Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Használati Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Használati Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja

17. Jelen Használati Szerződés kizárólag írásban módosítható, annak mindkét fél általi aláírásával.

18. Valamennyi, a Használati Szerződéssel kapcsolatos vitát a Felek elsősorban békés úton, egyeztetésekkel kísérelnek megoldani.

19. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen Használati Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

A Felek a jelen Használati Szerződést átolvasták, értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Kertterv;Térképmásolat

2. sz. melléklet:  Kertszabályzat

3. számú melléklet: Házirend

 

Budapest, 2013. _______, __.

 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

ZUG Egyesület

Használatba Adó

 

Kerthasználó

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Házirend Zuglói Közösségi Kert

2013.05.16. 09:38 Zuglói Közösségi Kert

H Á Z I R E N D

Preambulum

A Kert használói tisztában vannak azzal, hogy minden közösségi kert indításakor elengedhetetlen a kertre vonatkozó szabályok tisztázása. A szabályok mindenki számára világossá és érthetővé teszik a Kert működését, használatát, és a közösség minden tagjára egyaránt vonatkoznak.

A Kert használatára vonatkozó szabályok

 1. A Kertnek elsősorban biztonságos helynek kell lennie, mind a Kerthasználók, mind a vendégeik számára. Emberi egészségre veszélyes eszközöket, anyagokat a Kertbe bevinni, vagy ott használni tilos.
 2. A parcella kizárólag kertészkedésre szolgál, azt kereskedelmi, lakhatási, vagy bármilyen más célra használni tilos.
 3. A parcellán csak saját használatra termelhetőek növények, amelynél fogva a Kerthasználó csak a saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és szedheti hasznait a Kertnek. 
 4. Minden parcella egységesen 10 négyzetméter területű, egy Kerthasználó kizárólag egy parcella művelésére jogosult. A parcellák használati szerződés megkötésével használhatók. A használati díj a kert működtetése során keletkező költségek fedezésére, illetve a Kert működtetésért és fenntartásáért felelős ZUG Egyesület működtetésére és céljai megvalósítására szükséges. A költségek elszámolását a betakarítási szezon után a ZUG Egyesület a Kerthasználók közössége felé elvégzi.
 5. A Kerthasználó csak a saját parcelláját, illetve a parcellán kívüli közös területeket gondozhatja, illetve köteles gondozni, csak saját terményeit takaríthatja be, minden körülmények között tiszteletben kell tartani mások parcelláját, külön felkérés nélkül hozzá nem nyúlhat.
 6. Minden Kerthasználó felelősséggel tartozik a maga parcellájáért, maga végzi el a kerti munkákat, különösen az ültetés, öntözés, gyomtalanítás, betakarítás folyamata. A Kerthasználók közötti mindenfajta együttműködés fontos és elősegítendő.
 7. A parcellán kívüli közösségi terültek valamint a Kert pihenőpark részének rendeltetésszerű használatára minden Kerthasználó jogosult.
 8. A parcellán kívüli közösségi területek, köztük a közösségi és oktatási célból fenntartott közös parcellák, valamint a Kert pihenőpark részének együttes rendben tartásáért minden Kerthasználó felelősséggel tartozik. A közösségi terek hasznosításáról a Kerthasználók közösen döntenek.
 9. A közös kerti szerszámok használatát időrendi táblázattal kell szabályozni, amennyiben ez szükséges. Az időrendet mindenki által olvasható, hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (Hirdetőtábla)
 10. Minden Kerthasználó rendelkezik saját kulccsal a Kerthez, és a szerszámok tároló helyiségéhez. A kerti munka befejezésével, minden szerszámot tiszta és használható állapotban kell a helyére visszahelyezni. A Kertet minden esetben zárni kell, azt csak kulccsal rendelkező Kerthasználók, illetve az ő vendégeik használhatják. Saját tulajdonú eszközök csak saját felelősségre tárolhatók a zárható tárolóban. Az eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A használaton kívüli eszközök a Kert területén nem tárolhatók.
 11. Minden kerti parcellát vegetációs időszakban hetente legalább egyszer gondozni kell. Amennyiben a Kerthasználó akadályoztatva van a kertje művelésében, gondoskodnia kell hozzáértő helyettesítőről.  A vegetációs időszakban 3 hétnél tovább nem gondozott parcellára vonatkozó használati szerződés a Használatba Adó részéről rendkívüli felmondással megszüntethető. Az így felszabadult parcella kiosztása a Kertszabályzatban rögzített módon történik. A parcellához való használati jog harmadik fél részére nem átruházható, illetve másnak tartósan át nem engedhető. 
 12. A parcellák használata egy évre szól. Amennyiben Használó az egy éves határozott idő letelte után is igényt tart a kerthasználatra, azt írásban jelzi Használatba Adónak. Kerthasználót ez esetben a folytonosság fenntartása érdekében a korábban általa használt parcellára vonatkozóan minden jelentkezőt megelőző előjog illeti meg abban az esetben, ha továbbra is fennáll a parcella művelésének feltétele, azaz ha Kerthasználó a kerületben továbbra is lakóhellyel rendelkezik.
 13. A Kertben a parcellákat az ökológiai gazdálkodás elvei és gyakorlata szerint kell művelni. A kertben a talajjavításhoz és a tápanyag-utánpótláshoz, a növények kondicionálásához, valamint a kártevõk és betegségek elleni védekezéshez csak kivételesen – a Kert vezetősége vagy a Corvinus Egyetem szakmai együttműködőinek egyetértésével - lehet az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett készítményeket használni. Amennyiben fertőző betegség támadja meg bármely Kerthasználó növényeit, azokat azonnal el kell távolítani a parcellából, és a többi Kerthasználót értesíteni kell a lehetséges veszélyről. Fertőzött növényeket komposztálni tilos, a Kertből mielőbb eltávolítandók. Szükség esetén vegyszeres védelem kizárólag növényvédelmi szakember bevonásával, a Használatba Adó írásos hozzájárulásával megengedett. Mindennemű egyéb vegyszerhasználat tilos.
 14. A Kertben nem ültethető sem mérgező, sem kábítószernek minősülő növény.
 15. Amennyiben valamelyik parcella túlgazosodott, a Kerthasználó figyelmeztetést kap a Kert vezetőjétől. Amennyiben a második figyelmeztetést követő harmadik napon sem tisztítja meg a területét a gyomtól, a parcella felszámolható, a Kertszabályzatban rögzített módon új Kerthasználónak kiadható.
 16. A Kertben a komposztálást közösen kell megoldani. A Parcella művelése során keletkezett szerves- és egyéb zöldhulladékot a Kerthasználó köteles a közösen kialakított és a szabályoknak megfelelően fenntartott komposztálóban elhelyezni. A kész komposztból minden parcella egyenlő arányban részesül. Közös megegyezés alapján háztartási zöldhulladék is komposztálható, de ennek fajtáiról előzetesen megegyezésnek kell születnie a Kerthasználók között.
 17. A Kertben keletkezett nem zöld hulladékot minden Kerthasználónak haza kell vinnie, a kertből el kell távolítania.
 18. A termesztési időszak végén minden Kerthasználó köteles a parcelláját megtisztítva, a téli pihentető időszakra felkészíteni.
 19. A Kerthasználó jogosult a Kert területén rendelkezésre álló vízellátó egységek rendeltetésszerű használatára.
 20. A Kert pihenőpark része nyitvatartási időben, illetve elválasztott kiskertes része abban az esetben ha, valamelyik Kerthasználó a helyszínen tartózkodik, saját felelősséggel szabadon látogatható, azzal a feltétellel, hogy a látogató jelen Házirend vonatkozó szabályait elfogadja, mások parcelláihoz nem nyúl, abban és a közösségi terekben, illetve létesítményekben kárt nem tesz. A Házirendet megsértő látogatót a jelenlévő Kerthasználó azonnali távozásra szólíthatja fel.
 21. A Kerthasználó által meghívott vendégeknek el kell fogadniuk a Házirend vonatkozó szabályait, mások parcelláihoz nem nyúlhatnak, abban kárt nem tehetnek. A Kerthasználó vendégeinek magatartásáért mint sajátjáért felel.
 22. Kiskorú személy a Kertben csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat a balesetvédelemre vonatkozó fokozott figyelem mellett.
 23. A Kertben rendezett közösségi, illetve oktatási célú eseményeken különös figyelmet kell fordítani a látogatók és a Kert biztonságára. A rendezvényen való résztvevőkre is vonatkoznak a 20. pontban foglaltak.
 24. A Kert vezetésére a Kerthasználókból három főt, egy Kertvezetőt és két helyettesét kell megválasztani, akiket a Kerttel való feladatok, szervezések, és döntések meghozatalára fel kell jogosítani. A  kertvezető és helyettesei kizárólag a ZUG Egyesület rendes tagja lehet. A választásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet valamennyi résztvevő aláír. A Kert vezetőit évente kell újraválasztani. A Kert vezetőinek kötelessége a Kerthasználók gyűlésének egybehívása, közös döntések meghozatalára, évente legalább két alkalommal, a szezonkezdés és a szezonzárás idején. A közös döntéseket írásba kell foglalni.
 25. A Kert ügyeivel kapcsolatos mindenfajta információ, üzenet, javaslat számára fenntartott közös használatú felületként a Hirdetőtábla szolgál.
 26. A Kert vezetősége további kommunikációs felületként elektronikus levelezőlistát működtet, amelyre minden Kerthasználónak lehetőség szerint be kell jelentkezni.  A Hirdetőtábla mellett az elektronikus levelezőlista szolgál a Kerthasználók tájékoztatásra, a Kerttel kapcsolatos közérdekű információk megosztására, a közösségi programok és a közös munkák megszervezésére.
 27. A Kerthasználók kötelesek a Kert használatára vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat betartani és egymást erre felhívni, különös tekintettel a környezetvédelmi jogszabályok előírásaira.
 28. Jelen Házirend a Kerthasználókkal kötött Használati Szerződés feltételrendszerét képezi, ezért kizárólag írásban módosítható, ha a változtatást valamennyi, egy helyrajzi számon tevékenykedő Kerthasználó és a Használatba Adó is elfogadta.

 

Kelt: Budapest, 2013. május 13.

Szólj hozzá!

Az áprilisi piknik videösszefoglalója

2013.04.30. 20:41 Zuglói Közösségi Kert

Szólj hozzá!

Címkék: zugló piknik közösségi kert

Föld Napi Piknik (2013.04.21, 15:00), Ugye ott leszel te is?

2013.04.20. 09:31 Zuglói Közösségi Kert

Várunk Mindenkit szeretettel 2013. 04.21-én 15 órától a Fischer I. és a Zsálya u. sarkán a Föld napi piknikünkön.

Ha még nem tettétek meg, ne felejtsétek el likeolni facebook oldalunkat itt: http://www.facebook.com/ZUGkert

Köszönjük! :)

Szólj hozzá!

Címkék: piknik közösségi kert

Támogatóink (köszönjük)

2013.04.19. 23:30 Zuglói Közösségi Kert

Boldogsággal tölt el minket a tudat, hogy születhet egy ilyen bejegyzés, amelyben köszönetet mondunk a támogatóinknak, mert ez azt jelenti, hogy egyre többet felfigyelnek a kezdeményezésünkre és mellénk állnak.

Köszönjük!

zuglólogó.jpg

cserepesház.jpg

minerag.jpg

félkrajcár.jpg

parahotel.jpg

gerzsohaz.jpg

kerekerdő.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: támogatóink közösségi kert cserepesház minerag zugló önkormányzat parahotel kerekerdő fejlesztőház félkrajcár játékbolt gerzsóház

Föld Napi Piknik

2013.04.10. 20:10 Zuglói Közösségi Kert

fn_plakat_04_10_1_1365617386.jpg_1249x1756

Sok szeretettel várunk mindenkit! :)

Szólj hozzá!

Címkék: piknik közösségi kert magbörze