HTML

<div class="fb-like" data-href="http://zugkert.blog.hu/" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>

ZUG- Zuglói Közösségi Kert

Friss topikok

 • Zuglói Közösségi Kert: Kedves Tankred9! Zuglói fiatalokban merült fel a közösségi kert ötlete, melynek pozitív volt a fo... (2013.05.16. 18:25) Péntek esti fórum
 • Zuglói Közösségi Kert: Kedves Tankred9! Zuglói fiatalokban merült fel a közösségi kert ötlete, melynek pozitív volt a fo... (2013.05.16. 18:25) Májusi piknik
 • mileszebbol.blogspot.com: Én is szívesen csatlakoznék hozzátok! Kerepesi Róna saroknál lakunk! (2013.02.04. 10:45) ÖSSZEFOGLALÓ – TEREPBEJÁRÁS – 2013. január 19., szombat

Kerthasználati szerződés

2013.05.16. 10:00 Zuglói Közösségi Kert

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Jelen használati jogot alapító szerződés (a „Használati Szerződés”) az alulírott helyen és napon, a

(1)  ZUG Közösségi Kertekért Egyesület (székhely: ................., nyilvántartásba vételt elrendelő végzés kelte és száma: ………………………………..,nyilvántartási száma: ……………………………….., adószáma: ………………………………, pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………; email: ………………………………..; telefon: ………………………………..) mint Használatba Adó (a „Használatba Adó”) és

(2)  ……………………………….. (név) (lakcím:  ………………………………..; lakcímkártya száma: ………………………………..; születési hely és idő:  ………………………………..; anyja neve:  ………………………………..; személyi igazolvány szám:  ……………………………….; email: ………………………………..; telefon: ………………………………..) mint kerthasználó (a „Kerthasználó”) (a Használatba Adó és Kerthasználó együttesen a „Felek”)

között jött létre.

Preambulum

Használatba Adó tájékoztatása alapján Kerthasználó tisztában van azzal, hogy Használatba Adó jelen szerződés megkötésére a Budapest XIV, kerület Zugló Önkormányzattal (továbbiakban Önkormányzat) a 2012. ………………. kötött Együttműködési megállapodás (továbbiakban: Együttműködési megállapodás) alapján jogosult. Kerthasználó kijelenti, hogy az Együttműködési megállapodás tartalmát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. A Használatba Adó használatba adja, a Kerthasználó pedig használatába veszi a Budapest, XIV. kerület, [helyrajzi szám]-ú ingatlan, természetben a Budapest [cím] alatt található közösségi kert (a „Kert”) 1 darab parcelláját (a „Parcella”) a jelen Használati Szerződésben és a Kertszabályzatban, valamint a Házirendben meghatározott feltételek szerint. A Parcella a jelen Használati Szerződés 1. sz. mellékletét képező kertterven ...... számmal került behatárolásra.
 2. A Felek kijelentik, hogy a Használati Szerződés célja a Kerthasználó által végzett kisparcellás művelés. A használat jogánál fogva a Kerthasználó jogosult a Parcellát a saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használni és hasznait szedni.
 3. A Kerthasználó kijelenti, hogy abban a kerületben, amelyben a Kert található, lakóhellyel rendelkezik. A Kerthasználó jelen Használati Szerződés aláírásával a kerületi lakóhelyet lakcímkártyával igazolja.
 4. A Használati Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. A Használati Szerződés időtartama a hatálybalépéstől számított 1 (egy) év, mely évente meghosszabbítható, melyre vonatkozó igényét Kerthasználó a Szerződés lejárta előtt 8 nappal írásban jelzi Használatba Adónak.
 5. A Kerthasználó nem jogosult a Parcella használatát harmadik személynek tartósan átengedni a Használatba Adó előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Kerthasználó a Parcellán bármilyen átalakítást, nem a felújítás, fenntartás, karbantartás körébe tartozó építési munkát kizárólag a Használatba Adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.
 6. A Kerthasználó jogosult a Kert közös használatban álló területeit más kerthasználókkal közösen használni a Parcella rendeltetésszerű használata által indokolt mértékig,
 7. A Kerthasználó kijelenti, hogy a jelen Használati Szerződés 2. számú mellékletét képező Kertszabályzatot, és a 3. számú mellékletet képező Házirendet elolvasta és annak rendelkezéseivel egyetért, azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kerthasználó vállalja, hogy a Kertszabályzatot és a Házirendet a Használati Szerződés időtartama alatt betartja. A Kerthasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Kertszabályzat és a Házirend rendelkezéseinek be nem tartása a Használati Szerződés azonnali hatályú megszűnésével járhat.
 8. A Használatba Adó és az Önkormányzat az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Parcella, illetve a Kert használatát bármikor jogosult ellenőrizni, a Kerthasználó szükségtelen zavarása nélkül.
 9. A Használatba Adó nem vállal felelősséget a Kerthasználó birtokában levő vagy a Parcellába bevitt eszközökben vagy egyéb vagyontárgyakban harmadik személy vagy bármilyen, a Használatba Adó érdekkörén kívül eső körülmény által okozott kárért (pl. lopás) (beleértve, de nem kizárólag (i) vis maior (ii) működési zavarok, műszaki hibák vagy a közművek ellátásának ingadozásai).

10. A Kerthasználó köteles azonnal értesíteni a Használatba Adót az általa a Parcellában vagy annak bármely részében okozott bármilyen kárról. A Kerthasználó felelős az ilyen értesítés elmaradásából vagy késleltetéséből adódó valamennyi kárért. A Kerthasználó köteles minden tőle ésszerűen elvárhatót megtenni a kár mérséklése érdekében. A Kerthasználó köteles azonnal értesíteni a Használatba Adót minden a Parcella, illetve a Kert bármely részében, keletkezett egyéb kárról, amelyről a Kerthasználó tudomást szerez.

11. A használat éves díja 12 000 forint (azaz tizenkét-ezer forint), melyet a Kerthasználó évente előre köteles megfizetni, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hó 30. napjáig. Az első éves használati díj megfizetésének határideje a jelen Használati Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) naptári nap. A használati díj megfizetésének módja készpénzfizetés vagy banki átutalás a Használatba Adó fent meghatározott pénzforgalmi számlájára. Lehetőség van az éves díjat két részletben is megfizetni. Az első részletet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december hó 30. napjáig, illetve a jelen Használati Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) naptári napig  míg a második részletet tárgyév június 30. napjáig, illetve a jelen Használati Szerződés megkötését követő 180. (száznyolcvanadik) naptári napig kell megfizetni. A Kerthasználók által befizetett éves díj a kert és az ZUG Közösségi Kertekért Egyesület működésével összefüggésben használható fel.

12. A Kerthasználó jelen Használati Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Használatba Adó a jelen Használati Szerződésben foglalt személyes adatait kiadja annak a harmadik személynek, amellyel kötött szerződés alapján a Használatba Adó jogosult a Kertet, illetve a Parcellát használatba adni. A Kerthasználó a jelen Használati Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Használatba Adó közölte vele, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul és hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást teljes körűen megadta. Az adatkezelés célja, hogy az adott ingatlan felett rendelkezni jogosult személy meggyőződhessen arról, hogy az ingatlant mely személyek használják.

13. A Felek megállapodnak abban, hogy a Használati Szerződés alapján létrejövő használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, ehhez a Használatba Adó engedélyt sem jelen Használati Szerződés aláírásakor, sem később nem jogosult adni, valamint nem szavatolja azt, hogy olyan harmadik személy, akinek a Kerten bármilyen jogosultsága áll fenn, a fenti bejegyzési engedélyt megadja.

14. Jelen megállapodás megszűnik:

           -felek közös megegyezése esetén,

           -határozott idő leteltével, amennyiben a Felek a szerződést nem hosszabbítják meg,

           -együttműködési megállapodás megszűnésével, a megállapodás megszűnése napján.

           -Rendkívüli felmondással (ilyen pl. a 15. pont)

15. A Használatba Adó jogosult a jelen Használati Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Kerthasználó a jelen Használati Szerződés, a Házirend, vagy a Kertszabályzat rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás előtt a Használatba Adó köteles megfelelő határidőt biztosítva a Kerthasználót a szerződésszerű magatartásra felszólítani, kivéve, ha a szerződésszegés rendkívül súlyos mértékű vagy a felszólítástól eredmény nem várható. Az azonnali hatályú felmondás esetén az év hátralévő részével arányos használati díj nem jár vissza.

16. A jelen Használati Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Használati Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Használati Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja

17. Jelen Használati Szerződés kizárólag írásban módosítható, annak mindkét fél általi aláírásával.

18. Valamennyi, a Használati Szerződéssel kapcsolatos vitát a Felek elsősorban békés úton, egyeztetésekkel kísérelnek megoldani.

19. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen Használati Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

A Felek a jelen Használati Szerződést átolvasták, értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Kertterv;Térképmásolat

2. sz. melléklet:  Kertszabályzat

3. számú melléklet: Házirend

 

Budapest, 2013. _______, __.

 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

ZUG Egyesület

Használatba Adó

 

Kerthasználó

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

http://zugkert.blog.hu/api/trackback/id/tr595236021

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.